АПОФЕОЗ

АПОФЕОЗ апофеоз (1. са касдин ва я са вакъиадин лап вини дережадин тариф авун. 2. са вакъиа шадвилелди ва агалкьунралди куьтягь хьун. 3. театрдин бязи тамашайра эхирда авай гурлу шикил).

Author: Obastan; Publisher: Obastan