ЕДИНОБОРСТВО

ЕДИНОБОРСТВО текдиз сад садан къаншардиз экъечIна ийидай дяве, текба-текдиз женг, текба-тек-диз дяве.

Author: Obastan; Publisher: Obastan