МАГНИЙ

МАГНИЙ мн. нет, хим. магний (гужлу экв ийидай лацу ялав хьана кудай, гимишдин ранг алай, лацу хъуьтуьл металл).

Author: Obastan; Publisher: Obastan