ТАВТОЛОГИЯ

тавтология, (са метлеб, са мана мад маса гафаралди тикрарун).

Author: Obastan; Publisher: Obastan