Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «Ç» – 703
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
ÇA ÇE ÇI ÇO ÇU ÇÖ ÇÜ Çİ ÇƏ
 
ÇAĞ
mövsüm — fəsil
ÇAĞ
hal — əhval — kef
ÇAĞ
vaxt — zaman
ÇAĞA
uşaq — bala — körpə
ÇAĞALANMA
uşaqlaşma — körpələşmə
ÇAĞALANMAQ
uşaqlaşmaq — körpələşmək
ÇAĞALIQ
uşaqlıq — körpəlik
ÇAĞIRIŞ
səda — hay — haraylama
ÇAĞIRMA
səsləmə — haylama — haraylama
ÇAĞIRMAQ
səsləmək — haylamaq — haraylamaq
ÇAĞLAMA
coşma — daşma
ÇAĞLAMAQ
coşmaq — daşmaq
ÇAĞLI
coşğun — daşqın
ÇAL
qoca — pir
ÇAL
ÇALA
çuxur — çökəklik — kələ-kötürlük
ÇALA
yuva — məskən
ÇALALANMA
çuxurlanma — çökəklənmə
ÇALALANMAQ
çuxurlanmaq — çökəklənmək
ÇALA-ÇUXUR
bax: çala
ÇALA-ÇUXURLUQ
bax: çala
ÇALĞI
süpürgə
ÇALĞI
musiqi
ÇALĞILAMA
süpürmə
ÇALĞILAMAQ
süpürmək
ÇALIŞQAN
işlək — zəhmətkeş — səyli
ÇALIŞQANLIQ
səy — cəhd
ÇALIŞMA
işləmə — əlləşmə
ÇALIŞMAQ
işləmək — əlləşmək
ÇALLAŞMA
qocalma — ağarma