Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «Ö» – 152
ÖVKƏLƏMƏ
ovuşdurma — ovxalama — sürtmə — döymə — əzmə — yumşaltma
ÖVKƏLƏMƏK
ovuşdurmaq — ovxalamaq — sürtmək — döymək — əzmək — yumşaltmaq
ÖVLAD
uşaq — bala
ÖVLADLI
uşaqlı — balalı
ÖVLADLIQ
uşaqlıq — balalıq
ÖDDƏK
qorxaq — ağciyər — cəsarətsiz — ürəksiz (adam)
ÖDDƏKLİK
qorxaqlıq — ağciyərlik — cəsarətsizlik
ÖDƏMƏ
qaytarma — vermə
ÖDƏMƏ
kifayətlənmə — qənaətlənmə — əvəzlənmə
ÖDƏMƏ
doldurma
ÖDƏMƏK
kifayətlənmək — qənaətlənmək — əvəzlənmək
ÖDƏMƏK
doldurmaq
ÖDƏMƏK
qaytarmaq — vermək
ÖZBAŞINA
sərbəst — müstəqil — başlı-başına
ÖZBAŞINA
azğın
ÖZBAŞINALIQ
sərbəstlik — müstəqillik — başlıbaşınalıq
ÖZGƏ
başqa — qeyri — digər (qoşma)
ÖZGƏ
kənar — başqa
ÖZGƏLƏŞMƏ
başqalaşma — yadlaşma
ÖZGƏLƏŞMƏK
başqalaşmaq — yadlaşmaq
ÖZGƏLİK
başqalıq — yadlıq
ÖZÜL
əsas — bünövrə — təməl
ÖZÜLLÜ
əsaslı — bünövrəli — təməlli
ÖZÜLLÜLÜK
əsaslılıq — bünövrəlilik — təməllilik
ÖZÜLSÜZ
əsassız — bünövrəsiz — təməlsiz
ÖZÜLSÜZLÜK
əsassızlıq — bünövrəsizlik — təməlsizlik
ÖYMƏ
tərif — mədh
ÖYMƏK
tərifləmək
ÖYRƏNİŞ
vərdiş — adət — alışma
ÖYRƏNİŞLİ
alışmış — vərdişli — adətkərdə