Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «Ş» – 648
ŞABLON
ülgü — qəlib
ŞABLON
bayağı
ŞABLONLUQ
bax: şablon
ŞAQQA
parça — hissə
ŞAQQALAMA
parçalama — doğrama — çapma
ŞAQQALAMAQ
parçalamaq — doğramaq — çapmaq
ŞAQQAMA
budama — vurma — toxaclama
ŞAQQAMAQ
budamaq — vurmaq — toxaclamaq
ŞAQQANAQ
qəhqəhə
ŞAQQAŞAQ
çıqaçıq
ŞAQQILDAMA
gülmə — qəhqəhə
ŞAQQILDAMAQ
cırıldamaq
ŞAQQILDAMAQ
ötmək — oxumaq
ŞAQQILDAMAQ
gülmək
ŞAQQILTI
şıqqıltı — çırtıltı — gurultu — xarıltı — gumbultu
ŞAQQILTI
cırıltı
ŞAQQILTI
gülüş
ŞAQQILTILI
şıqqıltılı — çırtıltılı
ŞAQQILTILI
gülüşlü
ŞAQQIMA
yandırma — pöşləmə
ŞAQQIMAQ
yandırmaq — pöşləmək
ŞAQRAQ
şux — şən — şad — sevincli — fərəhli
ŞAQULİ
dik
ŞAD
şən — şux — sevincli
ŞADARA
xəlbir
ŞADARA
dəlik — deşik
ŞADARALAMA
xəlbirləmə
ŞADARALAMAQ
xəlbirləmək
ŞADYANA
şadlıq — sevinc
ŞADYANALIQ
şadlıq — sevinc — fərəh — şənlik — şuxluq