Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «Ə» – 693
ƏBƏDİ
daimi — həmişəlik
ƏDƏBİYYƏT
əbədilik — daimilik — həmişəlik
ƏBƏDİLƏŞMƏ
daimiləşmə
ƏBƏDİLƏŞMƏK
daimiləşmək
ƏBƏDİLİK
daimilik — sonsuzluq — həmişəlik
ƏBƏS
nahaq — bihudə — faydasız — boş
ƏBLƏH
axmaq — səfeh — gic — sarsaq — başıboş
ƏBLƏHLİK
axmaqlıq — səfehlik — giclik — sarsaqlıq
ƏBRƏŞ
xallı
ƏVVƏL
başlanğıc — ibtidai
ƏVVƏL
qabaq (zərf)
ƏVVƏL
qabaq (qoşma)
ƏVVƏL
qabaq — irəli
ƏVVƏLA
birincisi
ƏVVƏL-AXIR
gec-tez
ƏVVƏLKİ
qabaqkı — keçmiş
ƏVVƏLCƏ
qabaqca
ƏVVƏLCƏDƏN
qabaqcadan
ƏVƏZ
qarşılıq
ƏVƏZ
mükafat — muzd — haqq
ƏVƏZ
qisas — intiqam — öc
ƏVƏZLİK
qarşılıq
ƏVƏZSİZ
misilsiz — bərabərsiz — tayısız
ƏVƏZSİZ
pulsuz — müftə
ƏVƏZÇİLİK
intiqamçılıq — öclük
ƏQDƏM
qabaq — əvvəl — irəli
ƏQƏLİYYƏT
azlıq
ƏQİDƏ
etiqad — inam — məslək — yol
ƏQİDƏ
fikir — qənaət — baxım
ƏQİDƏLİ
etiqadlı — məsləkli — inamlı