Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AĞ» – 140
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
bez — parça
təmiz
yalan — böhtan
AĞA
hakim — sahib — yiyə
AĞA
mülkədar — bəy — zadəgan
AĞAYANA
saymazcasına — amiranə
AĞALANMA
sahiblənmə — yiyələnmə
AĞALANMA
bəylənmə — zadəganlanma
AĞALANMAQ
sahiblənmək — yiyələnmək
AĞALANMAQ
bəylənmək — zadəganlanmaq
AĞALIQ
hakimiyyət — hökmranlıq
AĞARDILMA
rəngləmə — malalama — sürtülmə
AĞARDILMAQ
rəngləmək — malalamaq — sürtülmək
AĞARIŞMA
görünmə
AĞARIŞMA
yetişmə (meyvə)
AĞARIŞMA
işıqlaşma (hava)
AĞARIŞMAQ
görünmək
AĞARIŞMAQ
yetişmək
AĞARIŞMAQ
işıqlaşmaq
AĞARMA
çallaşma
AĞARMA
solma — bozarma
AĞARMA
görünmə
AĞARMA
işıqlanma
AĞZIYELLİ
lovğa — gəvəzə — boşboğaz — çərənçi
AĞZIYELLİLİK
lovğalıq — gəvəzəlik — boşboğazlıq — çərənçilik
AĞZIYIRTIQ
boşboğaz — çərənçi
AĞZIYIRTIQ
xəbərçi — çuğul
AĞZIYIRTIQLIQ
xəbərçilik — çuğulçuluq
AĞZIYIRTIQLIQ
boşboğazlıq — çərənçilik
AĞZIKƏSƏRLİ
sözükeçən — nüfuzlu — hörmətli