Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AŞ» – 54
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
xörək — yemək — bişmiş
plov
AŞAĞI
ucuz
AŞAĞI
alçaq — nöqsanlı — yararsız — dəyərsiz
AŞAĞI
yoxsul — kasıb
AŞAĞI
axır — son — qurtaracaq
AŞQAR
maddə — xəlitə
AŞQARSIZ
xalis — təmiz
AŞİQ
vurğun — bənd
AŞİQLİK
vurğunluq — bəndlik
AŞİNA
məlumat — vaqif — tanış — xəbərdar — bələd
AŞİNA
dost — yoldaş
AŞİNALIQ
məlumatlılıq — vaqiflik — tanışlıq — bələdlik
AŞİNALIQ
dostluq — yoldaşlıq
AŞILAMA
calama — birləşdirmə — uyuşdurma
AŞILAMAQ
calamaq — birləşdirmək — uyuşdurmaq
AŞIRILMA
minmə
AŞIRILMA
aşma — düşmə
AŞIRILMA
çevrilmə — yıxılma
AŞIRILMAQ
minmək
AŞIRILMAQ
aşmaq — düşmək
AŞIRILMAQ
çevrilmək — yıxılmaq
AŞIRMA
yükləmə
AŞIRMA
sallama — keçirmə
AŞIRMA
yıxma — döndərmə — çevirmə — devirmə
AŞIRMA
endirmə — düşürmə
AŞIRMA
öldürmə — vurma
AŞIRMA
yemə — udma — dağıtma — xərcləmə
AŞIRMAQ
yükləmək
AŞIRMAQ
sallamaq — keçirmək