Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AB» – 39
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
ABAD
şən — şad
ABADANLIQ
kənd — şəhər — məskən — şenlik
ABADLAŞMA
şenlənmə — yaxşılaşma — gözəlləşmə
ABADLAŞMAQ
şenlənmək — yaxşılaşmaq — gözəlləşmək
ABADLIQ
bax: abadanlıq
ABAJUR
sipər — örtü — qalpaq
ABAJURLU
sipərli — qalpaqlı
ABDAL
sərsəri — avara — dərbədər
ABDALLIQ
sərsərilik — avaralıq — səfillik
ABDAR
sulu — şirəli — təravətli — lətafətli (meyvə)
ABDAR
mənalı — təsirli — gözəl — ifadəli (məc.)
ABDARLIQ
sululuq — şirəlilik — təravətlilik — lətafətlilik
ABDARLILIQ
mənalılıq — təsirlilik — ifadəlilik
ABDUQ
atlama — ayran
ABZAS
sətirbaşı
ABİD
zahid
ABİDƏ
nişangah — heykəl
ABİDƏ
yadigar
ABİDƏ
əsər — qaynaq
ABİDLƏŞMƏ
zahidləşmə
ABİDLƏŞMƏK
zahidləşmək
ABİDLİK
zahidlik
ABI
göy — mavi — bənövşəyi
ABIR
həya — heysiyyət — şərəf — hörmət — qədir-qiymət
ABIR
üst-baş — geyim — qiyafət
ABIRLI
həyalı — ismətli — utancaq — namuslu
ABIRLI
yaxşı — münasib — səliqəli (paltar)
ABIRLI
etibarlı — hörmətli — nüfuzlu
ABIRSIZ
həyasız — utanmaz — ədəbsiz
ABIRSIZLIQ
həyasızlıq — utanmazlıq — ədəbsizlik