Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AD» – 50
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AD
şan — şöhrət
ADAM
insan — bəşər
ADAMAYOVUŞAN
xoşxasiyyət — istiqanlı — mehriban
ADAMAYOVUŞMAZ
qaraqabaq — qanısoyuq — mızı
ADAMAYOVUŞMAZLIQ
qaraqabaqlıq — başısoyuqluq — mızılıq
ADAMAOXŞAMAZ
çirkin — biçimsiz — eybəcər
ADAMAOXŞAMAZLIQ
çirkinlik — eybəcərlik — biçimsizlik
ADAMYEYƏN
vəhşi — qorxunc — heybətli
ADAMLI
arxalı — köməkli — himayəli
ADAMLIQ
insanlıq — ünsiyyət
ADAMLIQ
doğruluq — alicənablıq — xeyirxahlıq — yaxşılıq
ADAMSIZ
kimsəsiz — yalqız — arxasız — köməksiz — himayəsiz
ADAMSIZLIQ
kimsəsizlik — yalqızlıq — arxasızlıq — himayəsizlik
ADAMCIL
yırtıcı — vəhşi
ADAMCILLIQ
yırtıcılıq — vəhşilik
ADAXLANMA
nişanlanma — deyikləmə
ADAXLAMAQ
nişanlamaq — deyikləmək
ADAXLI
deyikli — nişanlı
ADAXLILIQ
deyiklilik — nişanlılıq
ADDA-BUDDA
nizamsız — rabitəsiz — dağınıq
ADDA-BUDDALIQ
nizamsızlıq — tərtibsizlik — rabitəsizlik — dağınıqlıq — qarışıqlıq
ADDAMA
aşma — keçmə
ADDAMA
ötmə — keçmə
ADDAMAQ
aşmaq — keçmək
ADDAMAQ
ötmək — keçmək
ADDIM
qədəm
ADDIM
hərəkət — iş — təşəbbüs
ADDIMBAŞI
tez — aramsız
ADDIMLAMA
yerimə — irəliləmə
ADDIMLAMAQ
yerimək — irəliləmək