Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AL» – 130
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AL
qırmızı — qızılı
AL
qızmar — yandırıcı
AL
hiylə — məkr — yalan
ALABƏZƏK
rəngbərəng — ala-bula
ALABƏZƏKLİ
rəngbərəng — ala-bula
ALABƏZƏKLİK
rəngarənglik — ala-bulalıq
ALA-BULA
bax: alabəzək
ALA-BULALIQ
bax: alabəzəklik
ALAQAPI
darvaza
ALAQARANLIQ
sübhdən — tezdən — obaşdan
ALAQARIN
yarımtox
ALAY
camaat — kütlə — izdiham (çoxlu miqdarda adam)
ALA-YARIMÇIQ
natamam — alababat
ALA-YARIMÇIQLIQ
natamamlıq — altüstlük
ALA-YARIMÇIQLIQ
bax: ala-yarımçıq
ALA-SEYRƏK
dağınıq — orda-burda
ALA-TALA
adda-budda — orada-burada
ALA-TORAN
sübhdən — obaşdan — tezdən
ALA-TORANLIQ
bax: ala-toran
ALAF
yem — ot
ALAÇIQ
çadır — mənzil
ALAŞA
yabı
ALBALI
gilənar
ALBALILIQ
gilənarlıq
ALBUXARA
gavalı
ALVER
alış-veriş — alqı-satqı
ALQIŞ
əhsən — afərin — mərhəba
ALQIŞLAMA
təbrikləmə — tərifləmə — bəyənmə
ALQIŞLAMAQ
təbrikləmək — tərifləmək — bəyənmək
ALQI-SATQI
alver