Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AN» – 45
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AN
ləhzə — dəm
ANADANGƏLMƏ
fitri
ANALIQ
vəzifə — borc
ANALIQ
ögey
ANALOGİYA
oxşarlıq — bənzərlik — uyğunluq
ANASIZ
yetim
ANASIZLIQ
yetimlik
ANAC
iri — yekə — güclü — qüvvətli
ANACLIQ
irilik — yekəlik
ANBAR
tikili
ANQIRMA
bağırma — böyürmə
ANQIRMAQ
bağırmaq — böyürmək
ANQIRTI
bağırtı — böyürtü
AND
vəd — söz
ANDIRMA
anlatma — qandırma
ANDIRMA
xatırlatma
ANDIRMAQ
anlatmaq — qandırmaq
ANDIRMAQ
xatırlatmaq
ANİ
qəfil — gözlənilməz
ANİ
müvəqqəti — keçici
ANİLİK
qəfillik — gözlənilməzlik
ANİLİK
müvəqqətilik — keçicilik
ANLAQ
düşüncə — qanacaq — mərifət — dərrakə
ANLAQLI
düşüncəli — qanacaqlı — mərifətli — dərrakəli
ANLAQLILIQ
düşüncə — qanacaq — mərifət — dərrakə
ANLAQSIZ
düşüncəsiz — qanacaqsız — mərifətsiz — dərrakəsiz
ANLAQSIZLIQ
düşüncəsizlik — qanacaqsızlıq — mərifətsizlik — dərrakəsizlik
ANLAYIŞ
idrak — ağıl — zəka — fərasət
ANLAYIŞ
məfhum
ANLAYIŞLI
düşüncəli — fərasətli — zehinli