Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AQ» – 12
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AQİBƏT
son — axır — nəticə — nəhayət
AQİBƏT
tale — bəxt
AQİBƏTLİ
taleli — bəxtli — uğurlu
AQİBƏTLİ
sonlu — nəticəli — nəhayətli
AQİBƏTSİZ
nəticəsiz — sonsuz
AQİBƏTSİZ
talesiz — bəxtsiz — uğursuz
AQİBƏTSİZLİK
talesizlik — uğursuzluq
AQİBƏTSİZLİK
nəticəsizlik — müvəffəqiyyətsizlik
AQİL
müdrik — tədbirli
AQİL
ağıllı — dərrakəli — düşüncəli
AQİLLİK
müdriklik — tədbirlilik
AQİLLİK
ağıllıq — dərrakəlik — düşüncəlilik