Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AR» – 127
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AR
həya — abır — utanma
AR
namus — qeyrət — mənlik
ARA
məsafə — boşluq — açıqlıq
ARA
müddət — vaxt
ARA
hüdud — sərhəd
ARA
içəri — ortalıq
ARA
əlaqə — münasibət — tərəf
ARA
iç — qat — büküm
ARA
bərə — hüdud — sərhəd
ARABİR
hərdən — bəzən
ARAYIŞ
arama — axtarma
ARAYIŞ
məlumat
ARALAMA
ayırma
ARALAMA
açma
ARALAMAQ
ayırmaq
ARALAMAQ
açmaq
ARALANMA
uzaqlaşma
ARALANMA
çatlama — açılma
ARALANMAQ
uzaqlaşmaq
ARALANMAQ
çatlamaq — açılmaq
ARALAŞMA
ayrılma — uzaqlaşma
ARALAŞMA
seyrəklənmə
ARALAŞMAQ
ayrılmaq — uzaqlaşmaq
ARALAŞMAQ
seyrəkləşmək
ARALI
uzaq — kənar
ARALIQ
boşluq — ortalıq
ARAM
sakitlik — qərar — rahatlıq — dinclik — sükut — səbir — dözüm
ARAM-ARAM
yavaş-yavaş — asta-asta
ARAMA
axtarma — yoxlama
ARAMAQ
axtarmaq — yoxlamaq