Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AV» – 43
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AVADANLIQ
dir-dirrik
AVADANLIQ
təchizat — ləvazimat
AVAZ
səs — səda
AVAZ
hava — ahəng
AVAZIMA
ayılma
AVAZIMA
solma — ağarma — saralma
AVAZIMAQ
ayılmaq
AVAZIMAQ
solmaq — ağarmaq — saralmaq
AVAZLANMA
intonasiya
AVAZLAŞMA
səsləşmə
AVAZLAŞMA
ahəngləşmə — uyğunlaşma
AVAZLAŞMAQ
səsləşmək
AVAZLAŞMAQ
ahəngləşmək — uyğunlaşmaq
AVAZLI
ahəngli — musiqili
AVAZLIQ
ahənglilik
AVAZSIZ
ahəngsiz — musiqisiz
AVAZSIZLIQ
ahəngsizlik
AVAM
cahil — savadsız — nadan
AVAMLIQ
cahillik — cəhalət — savadsızlıq — mədəniyyətsizlik — gerilik
AVANQARD
öndəstə — qabaqcıl — rəhbər
AVAND
üz
AVANDLAŞMA
yaxşılaşma — düzəlmə — sahmanlaşma
AVANDLAŞMAQ
yaxşılaşmaq — düzəlmək — sahmanlaşmaq
AVANTÜRAÇI
macəraçı — fırıldaqçı
AVANTÜRAÇILIQ
macəraçılıq — fırıldaqçılıq
AVANTÜRİZM
bax: avantüraçılıq
AVANTÜRİST
bax: avantüraçı
AVANTÜRİSTLİK
bax: avantüraçılıq
AVAR
kürək
AVARA
yersiz — yurdsuz — məskənsiz — sərsəri — sərgərdan