Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «AZ» – 33
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
AB AC AD AF AG AH AK AL AM AN AP AQ AR AS AT AV AX AY AZ
 
AZ
seyrək — nadir — arabir — gec-gec
AZAD
sərbəst — boş — rahat
AZADLIQ
müstəqillik — sərbəstlik
AZALMA
əskilmə — çıxılma — götürülmə
AZALMA
çəkilmə — zəifləmə
AZALMAQ
əskilmək — çıxılmaq — götürülmək
AZALMAQ
çəkilmək — zəifləmək
AZAR
xəstəlik — naxoşluq
AZAR
əzab — əziyyət
AZARLAMA
xəstələnmə — naxoşlama — kefsizləmə
AZARLAMAQ
xəstələnmək — naxoşlamaq — kefsizləmək
AZARLI
xəstə — naxoş — kefsiz
AZARLILIQ
bax: azar
AZACIQ
cüzi
AZĞIN
qudurmuş — vəhşi — yırtıcı
AZĞIN
pozğun — namussuz
AZĞINLAŞMA
qudurma — vəhşiləşmə — sərtləşmə
AZĞINLAŞMAQ
qudurmaq — vəhşiləşmək — sərtləşmək
AZĞINLIQ
vəhşilik — sərtlik — amansızlıq
AZĞINLIQ
qudurğanlıq — lovğalıq — təkəbbürlük
AZĞINLIQ
pozğunluq — namussuzluq
AZLIQ
əqəliyyət
AZMA
yanılma — sapma
AZMA
itmə — çaşma
AZMA
çaşma — qudurma
AZMA
pozulma
AZMAQ
yanılmaq — sapmaq
AZMAQ
itmək — çaşmaq
AZMAQ
çaşmaq — qudurmaq
AZMAQ
pozulmaq