Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «B» – 1117
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
BA BE BI BO BU
 
BAB
tay — cur — bərabər
BABAL
günah
BABAT
miyanə — orta
BABATLAŞMA
yaxşılaşma — sağalma — ayılma
BABATLAŞMAQ
yaxşılaşmaq — sağalmaq — ayılmaq
BABI
dinsiz — kafir — imansız
BABILIQ
dinsizlik — imansızlıq — kafirlik
BABLAŞMA
uyğunlaşma — taylaşma
BABLAŞMAQ
uyğunlaşmaq — taylaşmaq
BAĞ
meyvəlik
BAĞ
ip — kəndir — qaytan — sap
BAĞ-BAĞAT
ağaclıq — yaşıllıq — bağlıq
BAĞ-BAĞATLI
səfalı — mənzərəli
BAĞBAŞI
sovqat
BAĞIR
ciyər (qara)
BAĞIR
ürək — qəlb
BAĞIRĞAN
ağlağan
BAĞIRIŞ
nərə
BAĞIRMA
qışqırma — çığırma — böyürmə
BAĞIRMA
ağlama — haraylama
BAĞIRMAQ
qışqırmaq — çığırmaq — böyürmək
BAĞIRMAQ
ağlamaq — haraylamaq
BAĞIRTI
çığırtı — nərə
BAĞLAMA
sarıma — düyünləmə
BAĞLAMA
kisə — çuval — düyünçə — boğça
BAĞLAMA
deyişmə — qıfılbənd — tapmaca
BAĞLAMA
taxma — asma — quraşdırma
BAĞLAMA
qapama — qıfıllama — kilidləmə
BAĞLAMA
düymələmə
BAĞLAMA
kəsmə — bəndləmə