Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «F» – 246
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
FA FE FI FO
 
FAĞIR
sakit — dinc — mülayim — sadə — təvəzökar — utancaq
FAĞIR
zavallı — biçarə — yazıq — bədbəxt — miskin
FAĞIR
yoxsul — kasıb
FAĞIRLAŞMA
sakitləşmə — mülayimləşmə — sadələşmə
FAĞIRLAŞMA
yazıqlaşma — zavallaşma — miskinləşmə
FAĞIRLAŞMA
yoxsullaşma — kasıblaşma
FAĞIRLAŞMAQ
sakitləşmək — mülayimləşmək — sadələşmək
FAĞIRLAŞMAQ
yazıqlaşmaq — zavallılaşmaq — miskinləşmək
FAĞIRLAŞMAQ
yoxsullaşmaq — kasıblaşmaq
FAĞIRLIQ
sakitlik — dinclik — ağırlıq — mülayimlik — sadəlik — utancaqlıq — təvazökarlıq
FAĞIRLIQ
yazıqlıq — zavallılıq — miskinlik
FAĞIRLIQ
yoxsulluq — kasıblıq
FAYDA
qazanc — mənfəət — xeyir — sərfə
FAYDA
rifah — nemət
FAYDALANMA
bəhrələnmə — mənfəətlənmə
FAYDALANMAQ
bəhrələnmək — mənfəətlənmək
FAYDALI
xeyirli — sərfəli — mənfəətli — qazanclı — yararlı
FAYDALILIQ
xeyirlilik — mənfəətlilik — sərfəlilik — əlverişlilik
FAYDASIZ
xeyirsiz — səmərəsiz — mənasız — nahaq — boş — əbəs
FAYDASIZLIQ
xeyirsizlik — səmərəsizlik — mənasızlıq — bihudəlik
FAKT
əsas — dəlil — sübut
FAKTİK
gerçək — həqiqi — düzgün — əsaslı
FAKTİKİ
həqiqətən — əslində
FANATİZM
mövhumat
FANATİK
dindar
FANATİKLİK
mövhumatçılıq — dindarlıq
FANİ
puç — boş — müvəqqəti — mənasız — bihudə
FANİLİK
puçluq — müvəqqətilik — boşluq — mənasızlıq
FANTAZİYA
xəyal — xülya
FANTAZİYA
yalan — uydurma