Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «L» – 182
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
LA LE LI LO
 
LABÜD
zəruri — vacib — lazımlı — olumlu
LABÜDLÜK
zərurilik — vaciblik — lazımlılıq
LAQEYD
qayğısız — arsız — qeydsiz — başısoyuq — səhlənkar
LAQEYDLİK
qayğısızlıq — arsızlıq — qeydsizlik — başısoyuqluq — səhlənkarlıq
LAĞ
istehza — masqara — rişxənd
LAĞLAĞI
gəvəzə — boşboğaz — çərənçi — naqqal — hərzə
LAĞLAĞI
zarafatcıl — məzəli
LAĞLAĞILIQ
cəfəngiyat — boşboğazlıq — gəvəzəlik — naqqallıq
LAĞLAĞILIQ
zarafatlıq — məzəlilik — hənəkçilik
LAZIM
gərək — vacib
LAZIMİ
gərəkli — vacibli — zəruri
LAZIMINCA
xeyli — olduqca
LAZIMLI
gərəkli — faydalı — zəruri
LAZIMLIQ
gərəklik — zərurilik — vaciblik
LAZIMLILIQ
gərəklilik — zərurilik
LAZIMSIZ
gərəksiz — lüzumsuz — izafi — yararsız — faydasız
LAZIMSIZ
artıq
LAZIMSIZLIQ
gərəksizlik — lüzumsuzluq — izafilik — yararsızlıq — faydasızlıq
LAZIMSIZLIQ
artıqlıq
LAY
qat — təbəqə — qalaq
LAY
bütöv — səlt — tam
LAYİQ
ləyaqətli — dəyərli — qiymətli — hörmətli — ehtiramlı
LAYİQLİ
ləyaqətli — dəyərli — qiymətli — hörmətli
LAYİQLİLİK
ləyaqətlilik — dəyərlilik — hörmətlilik
LAYİQSİZ
ləyaqətsiz — dəyərsiz — hörmətsiz
LAYİQSİZ
ədəbsiz — yaramaz — nalayiq
LAYİQSİZLİK
ləyaqətsizlik — dəyərsizlik — hörmətsizlik
LAYİQSİZLİK
ədəbsizlik — yaramazlıq — nalayiqlik
LAY-LAY
qat-qat — qalaq-qalaq
LAYLI
qatlı — təbəqəli — qalaqlı