Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «N» – 277
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
NA NI NO NU
 
NABƏLƏD
xam — naşı
NABƏLƏDLİK
xamlıq — naşılıq
NAQQAL
boşboğaz — çərənçi — ağzıboş — çənəsiboş
NAQQALLAMA
çərənləmə
NAQQALLAMAQ
çərənləmək
NAQQALLIQ
boşboğazlıq — çərənçilik — ağzıboşluq
NAQİS
qüsurlu — nöqsanlı — eyibli — anormal — yarımçıq
NAQİSLİK
qüsurluluq — nöqsanlılıq — eyiblilik — anormallıq
NADAN
avam — cahil
NADAN
qaba — kobud — ədəbsiz — tərbiyəsiz — düşüncəsiz
NADANLIQ
avamlıq — cahillik — cəhalət
NADANLIQ
kobudluq — ədəbsizlik — qabalıq
NADİNC
dəcəl — şuluq — ərköyün
NADİNCLİK
dəcəllik — şuluqluq — ərköyünlük
NADİR
tək-tük — seyrək — az
NADİRLİK
tək-tüklük — seyrəklik
NADÜRÜST
dələduz — hiyləgər — kələkbaz — bic — fəndgir
NADÜRÜSTLÜK
dələduzluq — kələk — məkr — biclik — hiyləgərlik — fəndgirlik — tülkülük
NAƏLAC
çarəsiz
NAƏLACLIQ
çarəsizlik
NAZ
şivə — qəmzə — əda
NAZ
şıltaq — tərslik
NAZƏNİN
nazlı — şivəli
NAZİK
incə — zərif
NAZİK
yuxa — yumşaq
NAZİK
həssas — məlahətli — lətif
NAZİKLƏŞMƏ
incələşmə — zərifləşmə
NAZİKLƏŞMƏK
incələşmək — zərifləşmək
NAZİKLİK
incəlik — zəriflik
NAZİKLİK
yuxalıq — yumşaqlıq — incəlik