Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «O» – 130
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
OB OC OD OR OT OV OX OY
 
OBA
qəsəbə — xutor — aul
OBA
el
OBAŞDAN
tezdən — danüzü
OBYEKT
hədəf
OBYEKTİV
doğru — düzgün
OBYEKTİVLİK
doğruluq — düzlük — dəqiqlik
OBRAZ
surət — sima — şəkil
OBRAZLI
bədii — gözəl — canlı — əyani
OBRAZLILIQ
bədiilik — gözəllik — canlılıq — əyanilik — şəkillilik
OV
şikar — qənimət
OVQAT
hal — vəziyyət — kef
OVMA
doğrama — narınlama — xırdalama
OVMA
sürtmə — ovxalama
OVMAQ
doğramaq — narınlamaq — xırdalamaq
OVMAQ
sürtmək — ovxalamaq
OVSUN
cadu — tilsim — sehr
OVSUNLAMA
cadulama — tilsimləmə
OVSUNLAMAQ
cadulamaq — tilsimləmək
OVSUNLU
cadulu — sehrli — tilsimli
OVSUNÇU
tilsimçi
OVSUNÇULUQ
cadugərlik — sehrbazlıq
OVUQ
yarıq — deşik
OVULMA
doğranma
OVULMA
ovxalama
OVULMAQ
doğranmaq
OVULMAQ
ovxalamaq
OVUNDURMA
təskinləşdirmə — sakitləşdirmə
OVUNDURMAQ
təskinləşdirmək — sakitləşdirmək
OVUNMA
təskinləşmə — sakitləşmə — yumşalma
OVUNMAQ
təskinləşmək — sakitləşmək — yumşalmaq