Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «P» – 303
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
PA PE PI PO PR PS PU
 
PAZ
çiv
PAZAQ
yağsız — arıq
PAZLAMA
çalma — vurma
PAZLAMAQ
çalmaq — vurmaq
PAZLI
çivli — tıxaclı
PAY
hissə — parça — cirə
PAY
təqsim — bölgü
PAY
tale — qismət — bəxt — nəsib
PAYA
şüvül — dirək — dayaq — dəstək
PAYALAMA
çaxma — qaxma — çalma
PAYALAMAQ
çaxmaq — qaxmaq — çalmaq
PAYLAMA
vermə — bölüşdürmə — ayırma
PAYLAMAQ
vermək — bölüşdürmək — ayırmaq
PAYLAMAQ
parçalamaq — dağıtmaq
PAK
təmiz — saf
PAK
xalis — əsl — sırf
PAKİZƏ
təmiz — saf
PAKİZƏLİK
təmizlik — saflıq
PAKLAMA
təmizləmə — saflama
PAKLAMAQ
təmizləmək — saflamaq
PAKLIQ
təmizlik — saflıq
PALTAR
libas — geyim — üst-baş
PALÇIQ
zığ — lil — camır
PALÇIQ
çirk — kir — zibil
PALÇIQLAMA
yaxma — sürtmə — çəkmə — şirələmə — malalama — suvama
PALÇIQLAMAQ
suvamaq — malalamaq — şirələmək — yaxmaq — sürtmək — çəkmək
PALÇIQLI
suvaqlı — malalı — şirəli
PALÇIQLI
ləkəli — bulaşıq
PARA
tikə — parça — hissə
PARA
bölük