Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «T» – 1217
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
TA TE TI TO TR TU
 
TAB
qüvvət — güc — taqət
TAB
dözüm
TABAQ
təknə — çanaq
TABAQLAMA
təknələmə — çanaqlama
TABAQLAMAQ
təknələmək — çanaqlamaq
TABE
asılı
TABE
dinc — sakit
TABELİK
itaət
TABELİLİK
asılılıq
TABELİLİK
mütilik — itaətkarlıq
TABLAMA
dözmə — qatlaşma — sinirmə
TABLAMAQ
dözmək — qatlaşmaq — sinirmək
TABLI
dözümlü — davamlı — dayanaqlı — səbatlı — möhkəm
TABLILIQ
dözümlülük — davamlılıq — dayanaqlılıq — səbatlılıq — möhkəmlilik
TABSIZ
dözümsüz
TABSIZ
gücsüz — qüvvətsiz — zəif — üzgün — cansız — cılız
TABSIZLIQ
dözümsüzlük
TABSIZLIQ
gücsüzlük — qüvvətsizlik — zəiflik — üzgünlük — cansızlıq — cılızlıq
TAQQATAQ
vurhavur
TAQQILDAMA
dağıldama — dınqıldama — cingildəmə
TAQQILDAMAQ
dağıldamaq — dınqıldamaq — cingildəmək
TAQQILTI
danqıltı — dınqıltı — cingilti — taraq-turaq
TAQƏT
qüvvət — güc — iqtidar — qüdrət
TAQƏTLİ
qüvvətli — güclü
TAQƏTLİLİK
qüvvətlilik — güclülük
TAQƏTSİZ
gücsüz — qüvvətsiz — zəif — tabsız
TAQƏTSİZLİK
gücsüzlük — qüvvətsizlik — zəiflik — cansızlıq — tabsızlıq
TAQƏTSİZLİK
kefsizlik — naxoşluq — xəstəlik
TAĞ
qübbə — günbəz
TAĞ
alaqapı