Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «U» – 247
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
UC UD UF UL UM UN UR US UT UY UZ
 
UĞRAMA
düşmə — dözmə — qatlanma
UĞRAMAQ
düşmək — dözmək — qatlanmaq
UĞRUNDA
əvəzində — yerində — yolunda
UĞULDAMA
küyüldəmə — vızıldama — cingildəmə
UĞULDAMAQ
küyüldəmək — vızıldamaq — cingildəmək
UĞULTU
küyültü — vızıltı — cingilti
UĞULTULU
küyültülü — vızıltılı — cingiltili
UĞUNMA
gülmə — qəhqəhə
UĞUNMAQ
gülmək
UĞUR
müvəffəqiyyət
UĞUR
salamatlıq — xoşbəxtlik — firavanlıq
UĞURLU
müvəffəqiyyətli
UĞURLU
bəxtli — xoşbəxt
UĞURSUZ
səmərəsiz — nəticəsiz — mənasız — boş
UĞURSUZ
bədbəxt — qaragün — talesiz
UĞURSUZLUQ
səmərəsizlik — mənasızlıq — nəticəsizlik
UĞURSUZLUQ
bədbəxtlik — qaragünlük — talesizlik
UDQUNMA
duruxma — tutulma — hıqqanma
UDQUNMAQ
duruxmaq — tutulmaq — hıqqanmaq
UDLAQ
hülqum — boğaz
UDMA
otarma — qazanma (oyunu udmaq)
UDMAQ
aparmaq — qazanmaq
UDUZMA
itirmə
UDUZMA
basılma
UDUZMAQ
itirmək
UDUZMAQ
basılmaq
UDUM
qurtum — içim
UDUMLU
qurtumlu — içimli
UDUMLUQ
qurtumluq — içimlik
UDUXMA
duruxma