Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «V» – 259
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
VA VE VI VU
 
VAVEYLA
vay — dad — fəryad — fəğan
VAQİF
xəbərdar — məlumatlı
VADAR
məcbur
VADİ
çuxur
VADİ
sahə — meydan — zəmi
VAZEH
aşkar — açıq — aydın
VAZEHLİK
aşkarlıq — açıqlıq — aydınlıq
VAYILDAMA
inildəmə — zarıma
VAYILDAMAQ
inildəmək — zarımaq
VAYILTI
inilti — zarıltı
VAYLI
fəlakətli — həyəcanlı — təlaşlı
VAYSINMA
heyfsilənmə — təəssüflənmə
VAYSINMAQ
heyfsilənmək — təəssüflənmək
VALEH
heyran — məftun — vurğun
VALEHLİK
heyranlıq — məftunluq — vurğunluq
VAR
dövlət — sərvət — mal — mülk
VAR
mövcudiyyət — olma
VARİDAT
gəlir — mədaxil
VARİYYAT
mal — dövlət — var
VARİS
vərəsə — xələf
VARİS
davamçı
VAR-YOX
vur-tut — ancaq — yalnız — təkcə
VAR-GƏL
gəzişmə
VARLANMA
dövlətlənmə — sərvətlənmə — zənginləşmə
VARLANMAQ
dövlətlənmək — sərvətlənmək — zənginləşmək
VARLI
dövlətli — sərvətli — mallı — pullu
VARLIQ
olma — mövcudiyyət
VARLIQ
maddə — təbiət
VARLIQ
həyat
VARLIQ
bolluq — rifah