Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «X» – 383
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
XA XE XI XO XU
 
XAİN
satqın — dönük — namərd
XAİNLİK
satqınlıq — dönüklük — namərdlik — xəyanət
XALQ
camaat — el
XALİ
yaradan — tanrı
XALİ
boş — dəyərsiz — mənasız — əhəmiyyətsiz
XALİ
sakit — xəlvət
XALİS
əsl — həqiqi — sırf — təmiz
XALİS
təmiz — saf — seçmə
XALİS
səmimi — təbii
XALİSLİK
əsllik — həqiqilik
XALİSLİK
təmizlik — saflıq — seçməlik
XALİSLİK
səmimilik — təbiilik
XAM
naşı — nabələd — təcrübəsiz
XAM
çiy — alaçiy
XAMLAMA
naşılaşma — nabələdləşmə — təcrübəsizləşmə
XAMLAŞMAQ
naşılaşmaq — nabələdləşmək — təcrübəsizləşmək
XAMLIQ
naşılıq — nabələdlik — təcrübəsizlik
XAMUŞ
sakit — dinc — farağat — səssiz
XAMUŞLUQ
sakitlik — sükut — səssizlik — dinclik — farağatlıq
XAOS
qarmaqarışıqlıq — hərc-mərclik
XAOTİK
qarmaqarışıq — nizamsız — qaydasız
XAOTİKLİK
qarmaqarışıqlıq — qaydasızlıq — nizamsızlıq — hərc-mərclik
XAR
biabırçılıq — üzüqaralıq — bədnamlıq — rüsvayçılıq — pərtlik
XARAB
pis — yaman
XARAB
lax — qoxulu
XARAB
yava — pozğun — yaramaz
XARABA
viranə — uçuq
XARABALAŞMA
viranələşmə
XARABALAŞMAQ
viranələşmək
XARABALIQ
viranəlik