Словарь синонимов азербайджанского языка

Всего статей – 17458, статей на «Y» – 994
A B C D E F G H K L M N O P Q R S T U V X Y Z Ç Ö Ü İ Ş Ə
 
YA YE YI YO YU
 
YABALAMA
toplama — yığma
YABALAMAQ
toplamaq — yığmaq
YABALAŞMA
vurma — dalaşma
YABALAŞMAQ
vurmaq — dalaşmaq
YABAN
çöl — biyaban
YABANI
vəhşi — cır
YABANI
vəhşi — yırtıcı
YABANILAŞMA
vəhşiləşmə — cırlaşma
YABANILAŞMAQ
vəhşiləşmək — cırlaşmaq
YABANÇILIQ
cırlıq — vəhşilik
YABANÇILIQ
özgəlik — yadlıq
YAVA
pis — xarab — ədəbsiz — həyasız
YAVA
avara
YAVA
əxlaqsız — pozğun
YAVALAŞMA
həyasızlaşma — sırtıqlaşma
YAVALAŞMA
pisləşmə — xarablaşma
YAVALAŞMAQ
həyasızlaşmaq — sırtıqlaşmaq
YAVALAŞMAQ
pisləşmək — xarablaşmaq
YAVALIQ
pislik — həyasızlıq — ədəbsizlik
YAVAŞ
asta — zəif
YAVAŞ
sakit — asta — səssiz
YAVAŞ
sakit — mülayim — həlim
YAVAŞIMA
azalma — zəifləmə — ağırlaşma — sakitləşmə
YAVAŞIMAQ
azalmaq — zəifləmək — ağırlaşmaq — sakitləşmək
YAVAŞLIQ
astalıq
YAVAŞLIQ
sakitlik — səssizlik
YAVUQ
yaxın
YAVUQLAŞMA
yaxınlaşma
YAVUQLAŞMAQ
yaxınlaşmaq
YAVUQLUQ
yaxınlıq