ÇÜRÜTMƏK

f. to rot (d.), to let* rot (d.) ◊ haqq-hesabı ~ 1) settle accounts (with), to reckon (with); to settle up; 2) (qisas almaq) to get* even (with), to take* vengeance (on, for); düşmənlə hesabı ~ to take* vengeance on one’s enemy

ÇÜRÜNTÜLÜK
D

Digər lüğətlərdə