ILDIRIM

İldırım. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

XÜMRƏ FARS
ILDIZ