ƏCR ƏRƏB

Bir iş müqabilində verilən əvəz; qarşılıq; cəza mənasında.

Düşmanın ağlasın, dostların gülsün,

Sənə zülm eyləyən əcrini bilsin!

Söylə Ədil şaha, xəbərdar olsun,

Sən ağlama, sabah meydan mənimdi.

                                                (“Şah İsmayıl”)

ƏCƏM ƏRƏB
ƏCR ƏRƏB

Digər lüğətlərdə