ƏDALƏT

\[ər. ػذانح \]- əxlaqi-hüquqi və sosial-siyasi şüur kateqoriyası, insanın şəksiz hüquqları barədə tarixən dəyişən təsəvvürlərdə bağlı lazımlıq anlayış. Ərəbcədəki ədl \[ػذل \] sözün-dən əmələ gəlmişdir. Adil sözü də bu qəbildəndir.
ƏCR
ƏDƏB

Значение слова в других словарях