ƏHSƏNTÜ ƏRƏB

Əhsən sənə! bərəkəllah! Mərhəba sənə!

O ala gözlümün gözü yoldadı,

Bağda heyva, nar var, yar, səndən ötrü.

Əhsəntü bağbana, olsun afərin,

Becərib bəsləmiş bar səndən ötrü.

                                        (“Sam şahzadə”)

ƏHRİMƏN FARS
ƏHVAL-PÜRSAN