ƏQRƏB

ƏQRƏB I is. [ ər. ] Saatda vaxtı göstərən dəmir mil. Qucaqlaşıb öpüşdü saatın əqrəbləri... (O.Sarıvəlli).

ƏQRƏB II is. zool. Zəhərli həşərat növündən biri. Çalsa əqrəb də hənuz eyləməz əmman, ölübə! (M.Ə.Sabir).

ƏKMƏK
ƏLƏM

Значение слова в других словарях