ƏRZ ELƏMƏK

Bildirmək, anlatmaq, məlum etmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ƏRŞİ-ZƏMİN
ƏRZ ƏRƏB