ƏRZANİ QILMAQ

Lütf etmək, yaxşılıq etmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏRZANİ FARS
ƏRZƏN FARS