ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ

ж мн. нет 1. oriyentasiyasını itirmə; istiqaməti itirmə; 2. çaşdır(ıl)ma, azdır(ıl)ma, aldatma, aldadılma.

ДЕЗОРГАНИЗОВЫВАТЬСЯ
ДЕЗОРИЕНТИРОВАТЬ

Digər lüğətlərdə