САВРАСКА

ж dan. 1. bax саврас; 2. səmənd (səmənd atlara verilən ad).

САВРАС
САВРАСЫЙ

Digər lüğətlərdə