ЩЕДРОСТЬ

ж мн. нет comərdlik, səxavət(lilik), əliaçıqlıq.

ЩЕДРОВИТЫЙ
ЩЕДРОТЫ

Digər lüğətlərdə