QUADRUPEDAL

adj 1. dördayaqlı; dördtərəfli; a ~ alliance dördtərəfli ittifaq; 2. dörd dəfə artırılmış; to make ~ restitution dəymiş ziyanı dördqat həcmdə ödəmək

QUADRUPED
QUADRUPLE