XRONOLÓGİYA

[ yun. chronikos – vaxt və logos] Tarixi ardıcıllıq.
[“Hophopnamə”] 1934-cü il çapından fərqli olaraq, bu nəşrdə xronologiya əsas alınmış, əsərlər janrına və yazılma tarixinə görə qruplaşdırılmış, hər fəslin axırında isə “illəri məlum olmayan” əsərlər verilmişdir. M.Məmmədov.

XRONİKİ́
XRONÓMETR

Digər lüğətlərdə