ZİLAV

(Kürdəmir)
zirək. – Elçin zilav oğlandı
ZİLAN
ZİLBƏ-ZİLBƏ