ABLUTIONS

n 1. yuma, yuyub təmizləmə; yuyunma, yuyunub təmizlənmə; 2. dəstəmaz alma, dəstəmaz

ABLE-BODIED
ABLY