ADAPTED

adj uyğunlaşdırılmış; asanlaşdmlmış; an ~ text asanlaşdırılmış mətn

ADAPTATION
ADD