AFFECTION

n 1. məhəbbət, bağlılıq; rəğbət, hüsn-rəğbət; sincere ~ səmimi məhəbbət / rəğbət; to have an ~ towards smb. bir kəsə rəğbət göstərmək; 2. xəstəlik, mərəz; ~ of the throat / the heart / the lung boğaz / ürək / ciyər xəstəliyi

AFFECTING
AFFECTIONATE

Значение слова в других словарях