AFIRE

afire1

adv od içində; to set ~ yandırmaq, odlamaq, oda qalamaq, od vurmaq

afire2

adj oda qalanmış, oda tutulmuş, od içində olan

AFIELD
AFLAME