AGGREGATE

aggregate1

adj 1. birləşmiş, müştərək; 2. ümumi; ~ membership üzvlərin ümumi sayı; ~ forces müştərək qüvvələr

aggregate2

v bir yerə toplamaq, birləşdirmək

AGGRAVATOR
AGGREGATION