AHÜ-ZAR FARS

Ah çəkmə, sızlama, zarıldama; fəryad, inilti. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Başına döndüyüm, ay qoç Koroğlu,

Əgər igidsənsə, gəl apar məni,

Həsrətindən yoxdur səbrim, qərarım,

İncidir sərasər ahü-zar məni.

                       (“Koroğlunun Dərbənd səfəri”) (“Dərbənd–Vəli”)

AHU-ZAR
AXÇA