AKÇORA

Yaxşılıq mələyi. Ak və çora sözlərinin birləşmə-sindən əmələ gəlmişdir. Şamanizmdə daha çox təsadüf olunur. Şamanist adət ənələrdə akçora xeyir gətirən mələk kimi xarak-terizə edilirdi.
AĞRUK
AKSİDENSİYA
загнуса́вить змееобра́зный молоды́е недоброка́чественность пере́дник резиденту́ра станкострои́тель анти... гебраи́стика моносахари́ды невы́игрышный обмо́точный фаро childproof derringer fraternization Glen Laotian otolaryngology recidivist выкачать зачёсывать малорентабельный семимильный ступень